UỐNG RƯỢU VỚI THỜI GIAN

HANH PHUC TRONG CHIEC LAMưa bay đầy trời, một mình quán cóc
Chẳng biết ngồi với ai, ta ngồi với thời gian
Thời gian lặng câm từ nhiều kiếp trước
Thới gian cũng buồn như cõi đời này
Nên đã cùng ta cạn chén rượu cay.

ĐÀO HIẾU

Advertisements